Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Anders z siedzibą w Balczewo 53, 88-100 Inowrocław.
Dane kontaktowe: adres e-mail: rezerwacje@apartamentysolne.pl
2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Pani/Pana dane w celu  wykonania usługi zakwaterowania lub w celu kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celu przedstawienia warunków świadczenia naszych usług  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
- naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, wspierające nas w wykonywaniu usług, obsłudze korespondencji, w procesie obsługi klienta,
- podmiotom, które przetwarzają w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy rachunkowe.
4. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania:
- dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,
- dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – będą przechowywane przez czas w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
5. Prawa osób których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. właściwego Urzędu Ochrony Danych.
6.  Informacja o dobrowolności podania danych
Wymagamy podania od Pani/Pana następujących danych osobowych:
Imię i nazwisko, telefon, adres zamieszkania, adres e-mail,
W przypadku usług dla osób prowadzących działalność gospodarczą w celu wystawienia faktury: informacje o firmie takie jak: NIP, adres siedziby firmy,  adres e-mail, telefon.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów podatkowych lub rachunkowych.
Podanie danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy.
7. Skąd mamy Pani/Pana dane.
Pani/Pana dane otrzymaliśmy podczas składania rezerwacji, a także później w trakcie wykonywania naszych usług.
Ponadto, dane osób które skorzystały z pośrednictwa naszych partnerów oferujących usługi zakwaterowania (takich jak np. booking.com, noclegowo.pl lub inne) zostają nam przekazane od tychże pośredników.